Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Visie en Missie

Visie

Die verskaffing van voortreflike en relevante onderwys en opvoeding gebaseer op Christelike waardes met Afrikaans as amptelike voertaal en onderrigmedium en om die leerder gereed te maak vir sy/haar verantwoordelikhede ten opsigte van die samelewing.


Missie

 1. Die handhawing, beskerming en bevording van:
  1. Christelike waardes met die erkenning en beskerming van geloof
  2. Kultuurgebonde onderwys
  3. Afrikaans as amptelike voertaal en onderrigmedium
  4. Onderrig-en akademiese standaarde
  5. Die visie, etos en grondwet van die skool
 2. Die opvoeding van die leerders tot verantwoordelike burgerskap
 3. Die identifisering en ontwikkeling van leerderleiers
 4. Om elkeen se Godgegewe talente op elke terrein van die lewe en volle te benut
 5. Die aanvaarding van die skoolreëls, eerbied vir die gedragskode en lojaliteit teenoor betrokkenis
 6. Netheid, hoflikheid en behulpsaamheid word nagestreef
 7. Om onderwys wat onderrig, opvoeding en opleiding insluit ingevolge die Wet aan die leerders te bied
 8. Om enige eiendom of inkomste ter bevordering van die leerders wat die skool bywoon aan te wend
 9. Personeelontwikkeling
 10. Die uitbouing van ouervennootskap
 11. Geen diskriminasie teenoor ras, kleur of geslag nie