Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Taalbeleid

Onderwyswet, 1995, asook die ooreenstemmende Omsendbriewe en Regulasies van die Gauteng Departement van Onderwys wat toelating tot skole bepaal.

Die beheerliggaam het Afrikaans, wat een van die amptelike goedgekeurde tale in die land is, as die onderrigmedium van die skool vasgestel en verklaar die skool as ‘n enkelmediuminrigting.

  • (Staatskoerant van 9 Mei 1997 Volume 383 no. 17997)

Die beheerliggaam sal nie diskrimineer ten opsigte van die toelating van leerders tot die skool op grond van taalbeleid nie. Geen leerder sal dus toelating tot die skool geweier word op grond van die skool se taalbeleid nie. Geen leerder sal dus die skool geweier word indien hy/sy bereid is om in Afrikaans onderrig te ontvang nie.

Leerders se taalregte word deur sy/haar ouers namens hom/haar uitgeoefen. Wanneer aansoek om toelating tot die skool gedoen word, aanvaar die ouer van die minderjarige leerder die onderrigtaal van hierdie skool.

Waar die verlangde onderrigtaal deur die aansoeker/leerder nie in hierdie skooldistrik aangebied word nie, kan die leerder besluit om onderrig te word in die taalmedium wat reeds deur die skool aangebied word, met dien verstande dat hy/sy dit skriftelik onderneem - dat so ‘n onderneming bindend is vir die leerder, en dat die leerder nie na toelating kan eis dat die skool onderrig in ‘n ander onderrigtaal as wat reeds in gebruik is, moet aanbied nie.

Indien die leerder sou aandring om in ‘n ander taal as Afrikaans onderrig te word, soos dit tans die beleid is, kan die skool/beheerliggaam ‘n ander instelling aanwys wat wel die betrokke taal as leermedium gebruik. Die betrokke leerder word dus nie skool geweier nie, maar wel net ‘n aanvaarbare alternatief gebied.

Die beheerliggaam strewe na ‘n beleid van meertaligheid. Toegang tot meertaligheid word verleen deur die aanbied van Afrikaans as 1ste taal en Engels as 2de taal.

Geen rassediskriminasie ten opsigte van taalbeleid sal dus toegepas word nie.

  • Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, art 29 (2), 30 en 31.
  • Suid-Afrikaanse Skolewet, art 6
  • Wet op Skoolonderwys, art 18, 19 en 20
  • Regulasies met betrekking tot beheerliggame van openbare skole, art 46 (a)