Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Skoolreëls

 1. SKOOLGRONDE VERLAAT DEUR LEERDERS
  1. Leerders mag alleen van die Hoof (Indien nie beskikbaar - Adjunk-Hoof of Departemenshoof) toestemming ontvang om die skoolgrond gedurende skooltyd (ook met pouses) te verlaat en dan ook alleen op skriftelike of telefoniese versoek van ouers. Leerders mag nie huis toe gestuur word om enigiets wat tuis gelaat is, te haal nie.
 2. SKOLIERPATROLLIE
  1. Hulle dienstyd is vanaf 07:00, gedurende die tweede pouse en weer vanaf 13:30 tot 13:45.
  2. Die patrollie resorteer onder die toesig van die persoon wat jaarliks aangestel word. Dissipline en stiptheid moet die wagwoord wees.
 3. GEDRAG VAN LEERDERS TEENOOR OPVOEDERS
  1. Leerders moet die opvoeders beskou as hul leermeesters en raadgewers, mense wat altyd bereid sal wees om aan hulle leiding te gee. Hulle is ook die persone wat elke leerder se vordering op elke terrein van hulle skoollewe fyn sal dophou.
  2. Van leerders word verwag om hoflik en vriendelik teenoor alle opvoeders te wees en hulle behoorlik te groet. Wanneer die hoof of 'n opvoeder 'n klas binnekom, moet almal opstaan. Wanneer 'n opvoeder 'n leerder aanspreek, staan hy/sy ook.
  3. Van leerders word verwag om gehoorsaam te wees en daaglikse opdragte en huiswerk na die beste van hulle vermoë uit te voer.
  4. Van leerders word verwag om hulle altyd ordentlik te gedra en so te sorg vir die goeie dissipline en orde in die skool.
  5. Van leerders word verwag om in alle opsigte lojaal teenoor hulle skool te wees; daar moet nooit met minagting van die skool, die opvoeders en mede-leerders gepraat word nie.
 4. GEDRAG TEENOOR MAATS
  1. In die skool bevind elke leerder hom/haar saam met honderde ander mede-leerders. Hulle almal saam vorm die skool. Elkeen moet homself beskou as 'n skakel in 'n groot ketting. Daar word dus van elkeen verwag om:
   • Vriendelik en beleefd teenoor sy maats te wees.
   • Verdraagsaam teenoor sy maats te wees en nie onnodig vir hulle kwaad te word of van hulle kwaad te spreek nie.
   • Sy uiterste bes in enige spanwerk te doen, hetsy sport of andersins, sodat hy nie sy maats of skool teleurstel nie.
   • Sy maat of maats te berispe en te vermaan as hulle verkeerd doen.
   • Homself altyd en orals so te gedra dat die goeie naam van die skool hoog gehou sal word.
 5. LEERDERS SE GEDRAG OP DIE TERREIN
  Die volgende reëls moet te alle tye nagevolg word:
  1. Dit is die taak van die leerders om hom orals en altyd ordentlik te gedra en die reëls van die skool na te kom. Onthou dat elkeen 'n advertensie van sy ouerhuis en van die skool is.
  2. By die aantree voor skool, pouse, of in die saal, heers daar absolute stilte.
  3. Gedurende die wisseling van klasse loop elkeen in rye en hou links.
  4. Voor skool en gedurende pouse mag geen leerder op die stoepe of in die klaskamers wees nie. Slegs leiers en klaskapteins wat met werk belas is, mag dan daar wees.
  5. Leerders is te alle tye verantwoordelik vir die netheid en sindelikheid van die skool en skoolterrein. Vullisblikke is orals beskikbaar. By die skool geld die reël: as ek 'n papier sien lê, tel ek dit self op, al het ek dit nie daar gegooi nie. As ek 'n persoon sien wat dit rondgooi, spreek ek so 'n persoon aan. Alle leerders is mede verantwoordelik vir die skoonhou van die terrein, onder die toesig van die leiers. Hierdie beleid geld ook tydens ons besoeke aan ander skole.
  6. Seuns staan op as hulle groet en tree altyd hoflik teenoor meisies en dames op.
  7. Bakleiery en vloektaal is 'n skande en word nie geduld nie.
  8. Leerders besoek die skoolterrein na-ure slegs as hulle aan sport of skoolfunksies deelneem of hier werk, maar niemand lê hier leeg nie.
  9. Leerders peuter nie aan die persoonlike eiendom soos tasse, fietse, motors, ens. van ander nie.
  10. Tasse word voor skool en gedurende pouses in reguit rye by die betrokke plekke, soos aan hulle deurgegee, geplaas - 'n leier hou toesig.
  11. Seuns mag nie met hulle hande in hulle sakke rondloop of staan nie.
  12. Stiptheid met die bywoning van oefeninge en wedstryde word vereis.
  13. Huiswerk mag onder geen omstandighede voor skool of gedurende pouse gedoen word nie.
 6. LEERDERS SE OPTREDE IN DIE OPENBAAR
  1. Leerders se optrede in die openbaar d.w.s. orals waar ander mense hulle kan sien; as daar besoekers by die skool kom, as hulle as enkelinge, of as skool besoeke elders aflê; of op enige publieke plek in die stad of waar hulle ook al verskyn, moet onberispelik wees, want oral word hulle aan hul skooldrag herken. Elkeen van hulle is 'n advertensie vir die skool en moet hulle die skool se naam hooghou.
  2. Hulle moet hoflik en vriendelik teenoor almal wees. Beleefd groet. Nederig en op hulle plekke wees. Elkeen moet sorg dat daar net met lof van hulle gedrag, optrede en kleredrag gepraat word.
  3. Indien 'n leerder hom nie in die openbaar kan gedra nie, is dit nodig om hom dadelik te berispe en indien nodig, te rapporteer.
  4. Ons doen 'n beroep op al die leerders van dié Laerskool om te alle tye trots op dié skool te wees. Dan alleen kan die skool trots op sy leerders wees.

  DISSIPLINE
  Gesag en dus ook dissipline is die belangrikste enkele faktor wat aan die leerders sekuriteit en dus ook geborgenheid voorsien. Sodanige geborgenheid is 'n voorwaarde vir goeie waaghouding deur die leerders en is op sy beurt 'n voorwaarde vir leer.
   
  PITKOS
  Die volgende is oorgeneem uit "Die Christelike Vrou."
  As 'n kind met kritiek leef, leer hy om te veroordeel.
  As 'n kind met vyandigheid leef, leer hy om te twis.
  As 'n kind met bespotting leef, leer hy om sku te wees.
  As 'n kind met skande leef, leer hy om skuldig te wees.
  As 'n kind met aanmoediging leef, leer hy selfvertroue.
  As 'n kind met eer leef, leer hy om te waardeer.
  As 'n kind met regverdigheid leef, leer hy geregtigheid.
  As 'n kind met sekuriteit leef, leer hy om geloof te hê.
  As 'n kind met goedkeuring leef, leer hy om van homself te hou.
  As 'n kind met aanvaarding en vriendskap leef, leer hy om liefde in die wêreld te vind.
 7. GEDRAGSKODE
  1. Die gedragskode is gerig op die vestiging van ‘n gedissiplineerde en doelgerigte omgewing om doeltreffende onderwys en studie in die skool te bevorder.
  2. Die Gedragskode is opgestel in oorlegpleging met ouers, Beheerliggaam, opvoeders en leerders om te verseker dat daar orde en dissipline in die skool sal wees.
  3. Die Gedragskode is onderhewig aan die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse Skolewet (1996) en provinsiale wetgewing. Dit weerspieël die grondwetlike demokrasie, menseregte en deursigtige kommunikasie, wat die Suid-Afrikaanse gemeenskap ten grondslag lê.
  4. Die Gedragskode lig die leerders in oor die wyse waarop hulle hulself op skool moet gedra ter voorbereiding van hulle gedrag en veiligheid in die burgerlike gemeenskap. Dit stel ‘n standaard van morele gedrag vir leerders. Dit behoort hulle toe te rus met die kundigheid, kennis en vaardighede wat hulle nodig sal hê as waardige en verantwoordelike burgers. Die Gedragskode is nie op straf ingestel nie, maar behoort opbouende studie te bevorder en morele waardes te vestig.
  5. Die doel van die Gedragskode is om positiewe dissipline, selfdissipline en voorbeeldige gedrag te bevorder aangesien leerders deur waarneming en ondervinding leer.
  6. Alle belanghebbendes in sleutelposisies is verbind tot die Gedragskode, ongeag daarvan dat dit meer bepaald op leerders gerig is.
  7. Die Gedragskode is aangepas by die ontwikkeling van die leerders en is toepaslik op die verskillende skoolvakke.
  8. Die Gedragskode bevat ‘n stel morele waardes, asook norme en beginsels wat die skoolgemeenskap moet handhaaf. Die Gedragskode is egter slegs op leerders afdwingbaar - op geen ander persoon nie.
  • Die skoolleiers, skolierpatrollie, media-sentrumleiers, snoepieleiers en klasleiers speel ‘n belangrike rol by die skool en dra nie net ‘n leierbalkie vir die prestige-waarde daaraan verbonde nie.
  • Leierskap word op alle gebiede by die skool ontwikkel. Die personeel gebruik elke geleentheid om vir die aangestelde leiers leiding te gee indien dit nodig blyk te wees. Die personeel wat oor ‘n groep leiers aangestel is, doen formele opleiding met die betrokke groepe - notules van sulke opleidingsgeleenthede word gehou en op aanvraag beskikbaar gestel. Leierskapontwikkeling word ook reeds vanaf Graad 1 deur die hele personeel met al die leerders gedoen.
  • Leiers word slegs gebruik om diens te lewer en het geen uitvoerende gesag nie. Die verantwoordelike personeel moet die nodige leiding in die opsig gee. Die verantwoordelike personeellede stel diensroosters vir die jaar op en stel dit gedurende die eerste week van die jaar aan die kantoor en elke personeellid beskikbaar.
  • Met die nodige leiding en simpatieke optrede van die personeel kan die leiers baie help om skooltrots, dissipline, selfdissipline, ens. onder die leerders te ontwikkel en te bevorder.