Laerskool Villieria

Loop Wakker

Laerskool Villieria

Dissipline / Gedragskode

Gesag en ook dissipline is die belangrikste en enkele faktor wat aan die leerders sekuritiet en dus ook geborgenheid voorsien. Sodanige geborgenheid is 'n voorwaarde vir goeie waaghouding deur die leerders en is op sy beurt ook 'n voorwaarde vir leer.

Pitkos

Die volgende is oorgeneem uit "Die Christelike Vrou".

As 'n kind met kritiek leef, leer hy om te veroordeel.
As 'n kind met vyandigheid leef, leer hy om te twis
As 'n kind met bespotting leef, leer hy om sku te wees.
As 'n kind met skande leef, leer hy om skuldig te wees.
As 'n kind met aanmoediging leef, leer hy selfvertroue.
As 'n kind met eer leef, leer hy om te waardeer.
As 'n kind met regverdigheid leef, leer hy geregtigheid
As 'n kind met sekuriteit leef, leer hy om geloof te hê.
As 'n kind met goedkeuring leef, leer hy om van homself te hou.
As 'n kind met vriendskap en aanvaarding leef, leer hy om liefde in die wêreld te vind.


Gedragskode

  1. Die gedragskode is gerig op die vestiging van 'n gedissiplineerde en doelgerigte omgewing om doeltreffende onderwys en studie in die skool te bevorder.
  2. Die gedragskode is opgestel in oorlegpleging met ouers, beheerliggaam, opvoeders en leerders om te verseker dat daar orde en dissipline in die skool sal wees.
  3. Die gedragskode is onderhewig aan die grondwet van die RSA, die Suid-Afrikaanse skolewet (1996) en provinsiale wetgewing. Dit weerspieël die grondwetlike demokrasie, menseregte en deursigtige kommunikasie, wat die Suid-Afrikaanse gemeenskap ten grondslag lê.
  4. Die gedragskode lig die leerders in oor die wyse waarop hulle hulself op skool moet gedra, ter voorbereiding van hul gedra en veiligheid in die burgerlike gemeenskap. Dit stel 'n standaard van morele gedrag vir leerders. Dit behoort hulle toe te rus met die kundigheid, vaardighede en kennis wat hulle nodig sal hê as waardige en verantwoordelike burgers. Die gedragskode is nie op straf ingestel nie maar behoort opbouende studie te bevorder en morele waardes te vestig.
  5. Die doel van die gedragskode is om positiewe dissipline, selfdissipline en voorbeeldige gedrag te bevorder aangesien leerders deur waarneming en ondervinding leer.
  6. Alle belanghebbendes in sleutelposies is verbind tot die gedragskode ongeag daarvan dat dit meer bepaald op leerders gerig is.
  7. Die gedragskode is aangepas by die ontwikkeling van die leerders en is toepaslik op die verskillende skoolvlakke.
  8. Die gedragskode bevat 'n stel morele waardes, asook norme en beginsels wat die skool gemeenskap moet handhaaf. Die gedragskode is egter slegs op leerders afdwingbaar - op geen ander persoon nie.

Die skoolleiers, skolierpatrollie, medialeiers, snoepieleirs en klasleiers speel 'n belangrike rol by die skool en dra nie net 'n leierbalkie vir die prestigewaarde daaraan verbonde nie.

Leierskap word op alle gebiede by die skool ontwikkel. Die personeel gebruik elke geleentheid om vir die aangestelde leiers leiding te gee indien dit nodig blyk te wees. Die personeel wat oor die groep leiers aangestel is, doen formele opleiding met die betrokke groepe - notules van sulke opleidingsgeleenthede word gehou en op aanvraag beskikbaar gestel. Leierskapsontwikkeling word ook reeds vanaf Gr 1 deur die hele personeel met al die leerders gedoen.

Leiers word slegs gebruik om diens te lewer en het GEEN uitvoerende gesag nie. Die verantwoordelike personeel moet die nodige leiding in die opsig gee. Die verantwoordelike personeellede stel die diensroosters vir die jaar op en stel die gedurende die eerste week van die jaar aan die kantoor en elke personeellid beskikbaar.

Met die nodige leiding en simpatieke optrede van die personeel, kan die leiers baie help om skooltrots, dissipline, selfdissipline ens onder die leerders te ontwikkel en te bevorder.